Jaarvergadering woensdag 9 oktober

De jaarlijkse ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 9 oktober in onze kantine. Aanvang is 20 uur. Al onze leden zijn hier voor uitgenodigd.

Agenda:
* Opening
* Bestuurlijke mededelingen
* Vastlegging notulen van de vorige algemene leden-/jaarvergadering
* Jaarverslag secretaris
* Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar / penningmeester
* Begroting penningmeester voor het seizoen 2019 – 2020
* Verslag kascontrolecommissie
* Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
* Jaarverslag jeugdafdeling
* Bestuurslid volgens schema aftredend en herkiesbaar: Jacq Bröcheler
* Sportief
* Accommodatie / vrijwilligers
* Rondvraag